تابلو اعلانات

تعرفه ترجمه

مقالات شما بعد از ارسال با توجه به تعداد کلمات مقاله که توسط نرم افزار شمارش کلمات بررسی میشود ، هزینه ترجمه محاسبه شده و از طریق ایمیل و پیامک ، فاکتور مربوط صادر و برایتان ارسال میگردد و با توجه به دیدن قیمت و زمان تحویل در صورت خواستار به ما اطلاع خواهید داد . تعرفه ترجمه به سه صورت زیر می باشد :

لازم به ذکر است هزینه ترجمه به همراه تایپ در فاکتور صادر می شود

  • ترجمه انگلیسی به فارسی
  • ترجمه فارسی به انگلیسی
  • ویرایش مقالات برای ارسال به مجلات علمی داخلی و خارجی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی با توجه به زمان کاری ما بدین شرح است

تعرفه: هر کلمه ۱۸ تومان

زمان تحویل: سه تا پنج روز کاری

تعداد کلمات ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی

 ترجمه فارسی به انگلیسی با توجه به زمان کاری ما بدین شرح است

تعرفه: هر کلمه ۴۸ تومان

زمان تحویل: سه روز کاری تا پنج روز کاری

تعداد کلمات ترجمه:

ویرایش مقالات برای ارسال به مجلات علمی داخلی و خارجی

در صورتی که مقاله برای چاپ در ژورنال خارجی ISI دارید و مقاله نیاز به ویرایش دارد تعرفه این ویرایش مقالات بدین شرح است :

تعرفه: هرکلمه ۵۰ تومان

زمان تحویل: پنج تا شش روز

تعداد کلمات برای ویرایش: